Dermicus Wound webbapp

Start » Kunder » Blekinge breddinförande Dermicus svårläkta sår – kundcase

Blekinge breddinförande Dermicus svårläkta sår – kundcase

Breddinförande av Dermicus telemedicinska sårplattform i Region Blekinge och länets fem kommuner för mer effektiv behandling av svårläkta sår.

Mobilapp Dermicus Wound

Bakgrund

Svårläkta sår ett område där det länge funnits stor potential till förbättrade vårdkedjor, besparingar och kvalitetsförbättringar. Genom olika forskningsprojekt under flera år har Gnosco, idag Dermicus AB, i samarbete med en rad olika vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret RiksSår utvecklat och utvärderat Dermicus för svårläkta sår.

2015 genomfördes en första analys med stöd av Vinnova för att se hur Dermicus plattform skulle kunna fungera som ett värdefullt telemedicinskt verktyg för vården inom svårläkta sår. Åren 2016-2020 initierades tre forskningsprojekt där kopplingen Dermicus sårplattform och RiksSår utvärderades kliniskt.

För oss på Dermicus är samarbete centralt för att driva innovation i vården som till exempel inom telemedicin inom sår. Forskning, utveckling och utbildning genom samarbeten är grunden för fortsatt utveckling inom området.

Läs mer
Blekinge sårapp

Upphandling och avtal 2023

I början av hösten 2023 slöt Gnosco, numera Dermicus AB, och Region Blekinge i samverkan med kommunerna i länet ett ramavtal för införande av Dermicus telemedicinska sårplattform för effektiv hantering av svårläkta sår.

Avtalet är det första i sitt slag för en region i samverkan med kommuner i ett län och sträcker sig över flera år.

”Vi gör denna satsning för att förbättra omhändertagandet av individer med svårläkta sår för att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet och livskvaliteten för målgruppen. Genom att öka kompetensen inom sårbehandling hos personal i den regionala och kommunala primärvården förväntar vi oss förbättrad behandling av patienter med sår och snabbare sårläkning. Vi vill även utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan kommunal och regional verksamhet”.

Nina Åkesson, distriktssköterska, Region Blekinge, Dermicus pressmeddelande om upphandlingen den 30 augusti 2023.

Att implementera ett system i den här omfattningen för både region och kommun kräver en plattform som kan möta omfattande kliniska och tekniska krav. Dermicus sårplattform som helhetslösning innefattar även support och implementeringsstöd och den driftas hos en svensk hostingleverantör.

Läs mer
Dermicus Wound webbapp

Införande hösten 2023

Sedan hösten 2023 använder Region Blekinge och länets fem kommuner Dermicus telemedicinska sårplattform, för en snabbare och säkrare kommunikation mellan vårdpersonal och sårkonsult. Via Dermicus ”sårapp” kan vårdpersonal följa patienten, ge respons och ställa frågor.

Genom detta förändrade digitala arbetssätt kan patienten få en snabbare diagnos och behandling än tidigare, vilket leder till att sårläkningstiden förkortas och mindre antibiotika behöver användas. Målet är både att minska det lidande och de kostnader som svårläkta sår kan orsaka.

”Vårdpersonalen tar en bild på sår och omläggningsmaterial och skickar detta till sitt lokala team eller till Sårcentrum Blekinge för bedömning. När vårdpersonal fått svar tar de kontakt med patienten för att informera om föreslagen behandling och därefter tar personal och patient ett gemensamt beslut om fortsatt vård.”

Marie Kullving, projektledare för införandet av Dermicus sårplattform i Region Blekinge, pressmeddelande den 11 december 2023, Region Blekinge, ”Ny app kan ge en mer effektiv behandling av svårläkta sår”.

Med införandet av Dermicus vill Blekinge bli ledande med att digitalt knyta samman region och kommun inom sårbehandling.

Läs mer

Enkäter, mallar, manualer och rutiner

Bättre behandling, säkrare kommunikation, samarbete och nationella vinningar, är några av ledorden i det nya arbetssättet i Blekinge och att deras arbete ska kunna vara en nationell modell, inte bara inom nära vård utan också för att säkra det pågående arbetet med implementering av vårdförlopp för svårläkta sår, där kvalitetsregistret RiksSår är uppföljningsverktyget.

Dermicus sårplattform kommer användas under hela 2024 och därefter följas av en utvärdering. Det långsiktiga målet är att införandet av det nya digitala arbetssättet med Dermicus ska bli en permanent del av sårverksamheten i Blekinge.

På Region Blekinges hemsida går det att följa utvecklingen och implementeringen av Dermicus sårplattform. Läs mer om hur det går till, ta del av enkäter, mallar, manualer och rutiner, se mer ”Sårapp – ett digitalt stöd för svårläkta sår”.

 

Läs mer
Mobilapp Dermicus Wound

”Utöver kortare läkningstid är målet också att patienten ska få mindre smärta och minskad risk för nedstämdhet och social isolering med känsla av ensamhet som kan bli en konsekvens av att leva med svårläkta sår”

Marie Kullving, projektledare för införandet av Dermicus sårplattform i Region Blekinge, pressmeddelande den 11 december 2023, Region Blekinge ”Ny app kan ge en mer effektiv behandling av svårläkta sår”.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Målet med införandet av det nya arbetssättet med Dermicus är att patienten ska få en snabbare sårläkning med mindre smärta och minskad risk för nedstämdhet och social isolering med känsla av ensamhet. Projektet kommer utvärderas under hösten 2024, och därefter tar för beslut om fortsatt drift under 2025.

Mer i ämnet

Projektsida Region Blekinge: Sårapp – ett digitalt dialog- och kunskapsstöd för svårläkta sår

Om Sårcentrum Blekinge

Om kvalitetsregistret RiksSår som utvecklats på Sårcentrum Blekinge

Telemedicin inom sår – möjlighet till en mer sammanhållen och förbättrad vårdkedja inom nära vård

Region Stockholms breddinförande av teledermatoskopi med Dermicus

Region Skånes breddinförande av teledermatoskopi med Dermicus

Här har vi även samlat mer bakgrund med tips, råd och riktlinjer för implementering, utveckling och breddinförande av teledermatologi och teledermatoskopi.