Dermatoskopi

Start » Forskning & AI » Forskning inom hudcancer

Forskning inom hudcancer

Satsningar på forskning och utveckling av teledermatoskopi innebär en möjlighet till effektivisering och tidigare upptäckt av hudcancer.

Hudcancer fortsätter att öka i Sverige och det finns helt klart utrymme för förbättring av den tidiga diagnostiken, till exempel om man jämför med Australien vad gäller upptäckt av tunna melanom. Australien är ett land som ligger högt när det gäller både dödsfall och antal insjuknade i hudcancer. Tack vare stora samhällsinsatser för att förebygga hudcancer har ökningen bromsats och är idag mindre än för 30 år sedan.

Satsningar på teledermatoskopi innebär en möjlighet till effektivisering och tidigare upptäckt av hudcancer. De senaste åren har det även skett flera stora genombrott vid behandling av malignt melanom, både med målinriktade terapi och immunstimulerande behandling. Ett ytterligare värdefullt verktyg, är system med artificiell intelligens som lär sig känna igen maligna hudförändringar.

År 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är målsättning för Vision e-hälsa 2025.

”Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker”

Vision e-hälsa 2025

Teledermatoskopi handlar mycket om samarbete och här deltar vi gärna med vår plattform Dermicus inom ny forskning. Förutom att det händer mycket inom AI på området – finns det fortfarande mycket kvar att utforska för att förbättra diagnostiken och utnyttja teknikens fulla potential.

 

Pågående forskning och studier

  • 2021-2025: Konsekvenser av implementering av teledermatoskopi i hudcancervården: utvärdering av remissflöden, patientsäkerhet och effekt på diagnostisk kompetens hos allmänläkare, Forskning i universitetssjukvården, Lunds universitet, Åsa Ingvar med kollegor. 
  • 2023-2024: SBRI projekt tillsammans med NHS Scotland.

 

Genomförda studier och andra projektrapporter

 

Nationella satsningar för införande av teledermatoskopi

I Sverige startade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, numera SKR, 2015 ett arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården. Arbetet med SVF syftar till att bidra till kortare väntetider, nöjdare patienter och en mer jämlik cancervård.

Att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling är ett av målen, och en rad initiativ för utveckling inom just teledermatoskopi har initierats efter det.

Flera andra länder har även initierat olika nationella satsningar på prevention och tidig diagnostik av hudcancer. Ett motsvarande initiativ i Storbritannien är den NHS-rapport som beskriver visioner och stöd för implementering av teledermatoskopi för tidig diagnostik av hudcancer under 2019/2020:

 

Teledermatoskopi fortsatt prioriterat

Teledermatoskopi inom hudcancer är en fortsatt prioriterad fråga. Med bakgrund av att teledermatoskopi införs på bred front i stora delar av landet lanserades i januari 2021 en nationell webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård. Bakom initiativet står Regionala cancercentrum i samverkan och syftet är utbildningen ska vara ett stöd till införandet ut i landet.

Konsultation med stöd av teledermatoskopi mellan vårdgivare bör användas där det finns tillgängligt”

Nationellt vårdprogrammet malignt melanom 2021-02-23, RCC i samverkan.

Teledermatoskopi lyftes som en av nyheterna 2021 i det uppdaterade nationella vårdprogrammet för malignt melanom som reviderats och fastställts av RCC i samverkan, i nyhet om vårdprogrammet RCCs hemsida den 24 februari 2021, avsnitt 6.2 Dermatoskopi och teledermatoskopi.

 

Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Enligt en rapport av RCC i samverkan publicerad den 26 februari 2021 visas en uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset 2020 jämfört med 2019. En av diagnoserna som lyfts fram med stört procentuell nedgång under perioden var malignt melanom. Ett undantag sågs för region Sydöst där observeras däremot en kraftig uppgång (+21.6), en ökning som kan avspegla införande av nya diagnostiska metoder i form av teledermatoskopi.

”Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.”

Uppskjuten cancervård Delrapport 3 – inrapporteringsstatistik canceranmälan till cancerregistret, jämförelse diagnosår 2020 och 2019, RCC i samverkan.

 

Övrig forskning och studier inom området

  • Dahlén Gyllencreutz J et al, Teledermoscopy images acquired in primary health care and hospital settings – a comparative study of image quality, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2018 Jun;32(6):1038-1043, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28850732/
  • Dahlén Gyllencreutz J et al, Diagnostic agreement and interobserver concordance with teledermoscopy referrals, J Eur Acad Dermatol Venereol, 2017 May;31(5):898-903, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28150389/
  • Börve A et al, Smartphone Teledermoscopy Referrals: A Novel Process for Improved Triage of Skin Cancer Patients, Acta Derm Venereol, 2015 Feb;95(2):186-90, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24923283/
  • Danielsson M et al, HTA-report, The use of teledermatology and teledermoscopy for referrals of patients with suspected skin cancer, Region Västra Götaland, HTA-centrum, 2014:75.
  • Algorithm based smartphone apps to assess risk of skin cancer in adults: systematic review of diagnostic accuracy studies, BMJ February 2020, https://www.bmj.com/content/368/bmj.m127
  • Cost-effectiveness of Skin Cancer Referral and Consultation Using Teledermoscopy in Australia, JAMA Dermatol. 2018.
  • Teledermatology for diagnosing skin cancer in adults, Cochrane Database Syst Rev. 2018. 

 

Vill du driva ett forskningsprojekt inom hudcancer?

Kontakta oss