Start » Områden » Sår

Sår

Snabbare diagnostik och korrekt behandling av svårläkta sår minskar patienters lidande, förkortar läkningstider och leder till minskade sjukvårdskostnader.

Svårläkta sår en utmaning

Svårläkta sår hos äldre är ett stort problem förutom för patienten, medför svårläkta sår betydande resursbehov och kostnader för behandling för hälso- och sjukvården. Vård av patienter med sår sker idag inom regional, kommunal och privat vård. Svårläkta sår innefattar bensår, fotsår hos personer med eller utan diabetes samt trycksår.

Ansvaret för behandlingar av patienter med svårläkta sår har en läkare vanligtvis inom SÄBO eller primärvård. I praktiken och historiskt har ansvaret legat hos distriktssköterskor inom primärvården. Idag finns på många håll sårteam med distriktsläkare som en del i arbetslaget tillsammans med distrikts- och undersköterska. Sår som uppkommer i patientens vardag bedöms ofta först av sjuksköterskor och/eller undersköterskor i kommunal hemsjukvård, hälso- och sjukvård eller i primärvården.

Beräkningar från 1980- och 1990-talet pekar mot att det då fanns cirka 40 000 patienter med svårläkta sår i Sverige.  Idag uppskattas prevalensen av svårläkta sår till 0,1–0,3 procent enligt RiksSårs årsrapport 2020.

Problemet med svårläkta sår ökar med åldern och andelen personer äldre än 65 år utgör idag en femtedel av Sveriges befolkning (cirka 1,8 miljoner individer). År 2030 beräknas var fjärde person att vara 65 år eller äldre.

 

Forskning och utveckling

I rapporten, Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt, SBU-rapport nr 226, 2014, framgår att det vetenskapliga underlaget för behandling av kroniska och svårläkta sår hos äldre är mycket begränsad.

Svårläkta sår kräver betydande resurser av sjukvården och upptar två till fyra procent av hälso- och sjukvårdsbudgetarna. SBU uppskattade den totala årliga kostnaden 2013 för svårläkta bensår nedanför knänivå  i Sverige till 2,5 miljard kronor. Kostnaderna väntas fortsätta stiga på grund av en allt mer åldrande befolkning och diabetes. Ungefär 38 procent i åldersgruppen 80 år eller äldre hade särskilt boende (SÄBO) eller hemtjänst enligt SBUs rapport 2014.

Genom ett nära samarbete med RiksSår och tack vare olika forskningsprojekt har vi kunnat utveckla och utvärdera Dermicus som ett kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal inom svårläkta sår – Dermicus Wound. Våren 2021 publicerade SKR en inspirationsskrift om nära vård för äldre där Dermicus Wound och samarbetet med RiksSår lyfts upp som lärande exempel i kapitel 9, digitala konsultationer.

Maligna tumörsår – ny modul

Dermicus utvecklas och utvärderas bland annat som ett nytt arbetssätt och beslutsstöd inom maligna tumörsår. Vid RCC Stockholm Gotlands digitala inspirationsdag den 9 december 2021 presenterades en rad pågående utvecklingsarbeten som samtliga bidrar till en förbättrad och mer jämlik cancervård. En av postrarna gällde detta aktuellt Dermicus-projekt inom sår: ”Utvärdering och implementering av ett digitalt beslutsstöd för maligna tumörsår”.

Läs mer

Dermicus Wound

Dermicus Wound är idag ett beslutsstöd för effektiv hantering och uppföljning av olika svårläkta sår. Appen används av vårdgivare och kommuner och underlättar diagnostik och korrekt behandling av patienter med svårläkta sår.

Systemet omfattar en mobil app och en webbapplikation för multidisciplinärt samarbete, klinisk monitorering samt strukturerad utbildning av sjukvårdspersonal.

”Att arbeta i applikationen har synliggjort arbetet vi utfört. Bidragit till större kontinuitet då samma personer följt såren i högre utsträckning inom arbetet i appen.”

Jennie Larsson, undersköterska, Eksjö kommun

Här kan du läsa mer om hur Dermicus fungerar som ett beslutsstöd för regioner och kommuner.

 

Effekt och värde

Kortare tid till diagnos och rätt behandling

Samarbete mellan kommun, primärvård och specialister

Enkelt och säkert

Dokumentation och uppföljning

Kontinuerligt lärande

Läs mer

“Det är stor skillnad efter att vi började använda Dermicus Wound. Tidigare försökte vi berätta och beskriva hur ett sår såg ut, vilket ju var omöjligt. Ofta är det svårt att få kontinuitet och känna till om såret har förbättrats eller inte. Idag har vi en strukturerad dokumentation och med bilder är det mycket enklare att följa patienterna och sårläkningen”

distriktsläkare, hos vårdgivare ansluten till RiksSår och som deltagit i projekt för att utvärdera Dermicus

Boka Demo