Start » Vår lösning » För regioner

Snabb och säker bedömning av hudförändringar och sår

Till regioner erbjuder vi en komplett digital plattform, utbildning och implementeringsstöd.

Vår lösning till regioner

Dermicus plattform

  • CE-märkt mobil app och digital plattform

  • Modern design och funktioner som möjliggör en effektiv och säker process

  • Integration till befintliga journal- eller bildarkiveringssystem

Boka demo

Implementeringstöd

  • Möjlighet att sätta upp pilotprojekt snabbt

  • Väletablerad process och utbildningsmaterial för implementering i större skala

  • Stöd i optimering av arbetsprocessen och tekniska integrationer

Kontakt

Utbildning

  • Dermatoskopi, både online och fysisk, för ST-läkare, specialister i allmänmedicin och hudspecialister

  • Auskultation med erfaren hudspecialist

  • Kontinuerligt lärande genom användning av Dermicus

Läs mer

Så här fungerar Dermicus vid hudförändringar

Dermicus är en CE-certifierad teledermatologisk plattform och mobilapp, särskilt avsedd för kommunikation mellan vårdgivare.

Fysiskt besök på vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Undersökning med manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app tillsammans med dermatoskop vid svårbedömda hudförändringar

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom cirka fem dygn

2. Primärvårdsläkaren läser svaret i webbapplikationen https://app.dermicus.com/

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall

Så här fungerar Dermicus för sår

Dermicus skapar förutsättningar för ett effektivare sårläkningsarbete vilket leder till kortare sårläkningtider, mindre patientlidande och en kostnadsbesparing för sjukvården

Patient med svårläkt sår söker till vårdcentral

1. Läkare eller såransvarig tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Dokumentation med Dermicus mobilapplikation för att bättre kunna följa sårläkningen över tid

Konsultation av sårspecialist

1. Sårspecialist (lokal, regional) får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Möjlighet till samråd digitalt i webbapplikationen med andra sårspecialister

4. Återkopplar med rekommendation på behandling av sår

Uppföljning vårdcentral eller i hemsjukvården

1. Svar till vårdcentral/hemsjukvård inom något dygn

2. Primärvårdsläkaren och/eller såransvarig läser svaret på https://app.dermicus.com/

3. Kontaktar patient för vidare hantering

4. Avslutar patientfall vid sårläkning

Här kan du läsa mer om sår

Unika funktioner skapar effektivitet och kvalité

Användarvänlig design anpassat för dator, läsplatta & mobil

Flexibel sektion för samråd och för gruppdiskussion mellan vårdpersonal

Överskådlig vy för bildjämförelse över tid

Bjud in externa lokala / regionala kollegor i patientfall

Sök- och filterfunktion, statistik etc

Nyckelfunktioner