Start » Vår lösning » För kommuner

Vår lösning för kommuner

Tillsammans kan vi etablera och utveckla er vårdprocess med hjälp av Dermicus Wound – ett enkelt och säkert beslutsstöd inom telemedicin för effektiv hantering och uppföljning av svårläkta sår genom ökat multidisciplinärt omhändertagande.

Effektiv hantering av sår

Kortare tid till diagnos och rätt behandling

Samarbete mellan kommun, primärvård och specialister

Dokumentation och uppföljning

Kontinuerligt lärande

Unika funktioner skapar effektivitet och kvalité

Användarvänlig design anpassat för dator, läsplatta och mobil

Välutvecklat anamnesformulär och kvalitetssäkringsfunktioner vid bildtagning

Sektion för samråd och gruppdiskussion mellan vårdpersonal

Överskådlig vy för bildjämförelse över tid

Både iOS och Android

Integrerat med journalsystem och RiksSår kvalitetsregister

Nyckelfunktioner

Utbildning och konsultation

Sårutbildning i tre delar

  • olika typer av sår
  • allmän sårbehandling
  • kompressionsbehandling
  • omläggningsmaterial
  • hygienrutiner
  • nutrition
  • förebyggande behandling mm.

Produktoberoende konsultationer via Dermicus plattform

Process för att kommun/vårdgivare över tid utbildar sina egna sårspecialister

Implementeringsstöd

Stöd i etablering och optimering av arbetsprocess och tekniska integrationer

Utbildning av användare

Lathundar, filmer, manualer, och support

Boka demo

Så här fungerar Dermicus telemedicin för sår

Dermicus Wound – ett beslutsstöd för effektiv hantering och uppföljning av svårläkta sår. Dermicus skapar förutsättningar för ett effektivare sårläkningsarbete vilket leder till kortare sårläkningtider, minskat lidande för patienter och en kostnadsbesparing för sjukvården.

Patient med svårläkt sår

1. Sköterska/läkare träffar patient

2. Dokumentation av anamnes och bilder med Dermicus mobilapplikation

3. Skickar in för konsultation och/eller egen dokumentation

Konsultation av sårspecialist

1. Sårspecialist (lokal, regional) får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Möjlighet till samråd digitalt i Dermicus webbapplikation med andra sårspecialister

4. Återkopplar med rekommendation på behandling av sår

Uppföljning vårdcentral eller i hemsjukvården

1. Svar till behandlande organisation

2. Genom kontinuerlig dokumentation och dialog i Dermicus så ser vårdpersonal hur såret utvecklas och läker.

4. Avslutar patientfall vid sårläkning

Implementering och validering

RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound genom åren och plattformen har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret på ett stort antal platser i landet.

Resultat från implementering och testning av Dermicus Wound inom vården och som presenterats under 2020 finns summerat här.

Läs mer
Dermicus Wound webbapp

” Vi blev ett större sårteam men vi är fortfarande effektiva. Våra patienter fick en diagnos och rätt behandling snabbare. Alla i teamet kände sig positiva till att använda plattformen”

sköterska, hos vårdgivare ansluten till RiksSår och som deltagit i projekt för att utvärdera Dermicus

Boka demo