Start » Implementering

Implementering

Tips, råd och riktlinjer för implementering, utveckling och breddinförande av digital vårdprocess för teledermatologi och teledermatoskopi.

Implementeringen är avgörande

Sätta upp en pilot? Utveckla befintliga system? Implementera teledermatoskopi i större skala och breddinföra?

Vi på Gnosco har över tio års erfarenhet att lyckosamt stötta regioner och andra vårdgivare med sina mindre pilotprojekt och större breddinföranden av process och digitala system.

Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap och arbetar långsiktigt för att tillsammans med kunder och användare utveckla processer och digitala system.

Viktiga frågeställningar

Uppfyller tjänsten nödvändiga säkerhetskrav – IT och patientsäkerhet?

AI-funktioner för bättre kvalité i data/bilder?

System för framtida nya möjligheter?

Behov och stöd för implementering?

Sömlös integration till journalsystem?

Utbildningsbehov?

Utrustning och hårdvara?

Bildarkivering eller beslutstöd?

Val av process

1. Inget digitalt stöd alls

Vanliga remisser till hudkliniker och patienter bokas för fysiska besök

2. Triageprocess

Lagra bild på hudförändringi arkivsystem, skicka vanlig remiss. Hudklinik för därmed lite mer stöd i vilken ordning de ska boka in patienter för fysiskt besök

3. Teledermatoskopiprocess

Möjlighet att dokumentera hudförändringar, skicka digitalt till hudklinik, hudspecialister kan samråda och diskutera patientfall sinsemellan, samt möjlighet till snabb återkoppling till remitterande primärvårdsläkare i plattformen.

4. Teledermatoskopiprocess med AI-stöd

Som ovan men dessutom olika grader av AI-stöd i processen.

Tips från Region Stockholms breddinförande

Region Stockholm är den första region att breddinföra en vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar med hjälp av Dermicus.

Syftet med upphandlingen var att underlätta kommunikationen i vårdkedjan och möjliggöra snabb och säker diagnosticering och därmed behandling i tid av hudsjukdomar.

I detta utdrag av upphandlingsunderlaget kan du läsa mer om processen och hur Region Stockholm gjort för att upphandla och breddinföra teledermatoskopi.

Läs mer

Implementering mer är bara teknik

Att införa nya digitala vårdprocesser handlar sällan bara om tekniken, utan om förankrade mål, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Lyssna och lär av andras erfarenheter är också viktigt för att slippa onödiga misstag.

Här har vi samlat lite mer tips och råd i ämnet:

Nationell målsättning

Olika satsningar för att förbättra möjligheter att upptäcka cancer tidigt, särskilt i primärvården är prioriterat. Sedan fler år finns en nationell målsättning om att införa teledermatoskopi på alla vårdcentraler i alla regioner i Sverige.

December 2018 publicerade RCC i samverkan rapporten: Tidig upptäckt av hudcancer med teledermatoskopi – förslag till fortsatt utveckling.

Här fastslogs att teledermatoskopi är den mest effektiva metoden för tidig upptäckt av hudcancer, och följande möjliga åtgärder både på regional och nationell nivå presenterades för att underlättar breddinförande för en region. En av åtgärderna på regional nivå var politiska beslut i respektive region om att ta projekten till rutinverksamhet. En annan på nationell nivå var framtagande av en nationell webbutbildning inom teledermatoskopi för primärvården, och som lanserades i januari 2021.

RCC riktlinjer

Införande av teledermatoskopi för att stärka tidig upptäckt av hudcancer rekommenderas idag av RCC och Socialstyrelsen och förordas i det nationella vårdprogrammet för hudmelanom. 2018 enades professionen om ett antal punkter som bör följas för att den teledermatoskopiska processen ska anses vara fullt ut införd i en region. Syftet är att uppnå jämlik vård över landet, hålla hög kvalitet och få en effektiv process.

Dessa riktlinjer beskrivs i RCCs rapport från december 2018 och omfattar bland annat teledermatoskopisk bild i remissen, krav på dubbelgranskning, och kvalitetsindikatorer för att följa kvaliteten i tidig diagnostik av hudcancer.

Krav och utmaningar – SSM rapport 2020:09

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i uppdrag att stärka det förebyggande arbetet mot hudcancer. Hur utvecklingen av teledermatoskopi kan förbättra möjligheten till tidig diagnostik av hudcancer beskrivs i 2020:09, rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2019.

”Kapitel 1. Tidig diagnostik av hudcancer i primärvården, med stöd av fjärrdiagnostik av hudspecialister genom teledermatoskopi – en ny strategi för förbättrad sekundärprevention”

Rapporten listar rimliga och viktiga krav på den tekniska lösningen och vad som kan vara  utmaningar för en region vid ett införande av teledermatoskopi.

I rapporten beskrivs Region Stockholms utveckling och utvärdering av användning av teledermatoskopi som exempel. Rådet rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta följa utvecklingen gällande teledermatoskopi som metod att förbättra sekundärprevention av hudcancer.

Mer bakgrund och historik

Hälsoekonomi

RCCs rapport 2018 listar följande publikationer som behandlar hälsoekonomi: Västra Götaland HTA-rapport 2014:75, som visar stora möjliga ekonomiska besparingar på sikt, samt att Stockholms pilotprojekt 2015-2016, och en förstudie i Skåne bekräftar den bilden.

Vidare visar en uppföljning av Gävleborgs införande teledermatoskopi 2014–2017 på kortare ledtid till primärkirurgi, minskad tumörtjocklek samt hög samstämmighet mellan dermatoskopisk bedömning och PAD-svar.

Lägre kostnader i Stockholm

Efter RCCs rapport 2018 har ett ST-arbete i Region Stockholm presenterats som tar upp hälsoekonomi:

”Bland de hundra senaste bilderna från S:t Eriks vårdcentral hittades åtta maligna melanom, som opererades bort inom en vecka. Studien visar också att färre godartade lesioner togs bort. För varje melanom opererades sex godartade lesioner, vilket kan jämföras med förväntade femton till trettio opererade lesioner per melanom inom primärvården”

Källa: Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nummer 2, juni 2020, tema Hud, Janusinfo Region Stockholm.

Referens: ST-arbetet 2018,  Frida Björnro, hudkliniken Danderyds sjukhus.

Utvärdering av NHS

I England pågår en oberoende utvärdering av implementering och breddinförandet av Dermicus, 2019-2021: Independent Evaluation of Dermicus Telemedicine Platform in Isle of Wight Primary Care, Wessex AHSN, NHS (National Health Services).

En första delrapport publicerades i april 2020:

Andra studier om hälsoekonomi vid teledermatoskopi har bland annat genomförts i Danmark och Australien. Några exempel är:

”Införandet av teledermatoskopi syftar till att med ökad kompetens och tillgänglighet minska antalet hudförändringar som tas bort i onödan och att patienterna ska få snabb behandling inom tidsramen för standardiserat vårdförlopp”

Projekt för breddinförande av teledermatoskopi, RCC Stockholm.