Dermicus Telderma app

Start » Teledermatoskopi

Teledermatoskopi

Teledermatoskopi är en teknik för snabb och säker diagnos av malignt melanom på distans

Teledermatoskopi webbapplikation

Teledermatoskopi och teledermatologi

Teledermatoskopi är en teknik som används av vårdpersonal för snabb och säker diagnos av malignt melanom på distans. Remiss inklusive bilder skickas för konsultation i syfte att minska ledtider till diagnos och behandling. Tekniken är idag en av de mest populära tillämpningarna och exemplen inom telemedicin och e-hälsa.

Teledermatologi innebär att bilder tas med en digitalkamera eller mobiltelefon för digital konsultation på distans. Teledermatoskopi är en vidareutveckling av teledermatologi, och en teknik där närbilder och översiktbilder tas på huden, tillsammans med bilder som tas med ett dermatoskop.

Dermatoskopet som fästs på kameradelen, ger en kraftig förstoring vilket behövs för att kunna studera misstänkta hudförändringars struktur och mönster i detalj. Tekniken behövs framför allt för tidig upptäckt och diagnostik av hudtumörer som malignt melanom.

Satsningar inom teledermatologi och teledermatoskopi sker idag i hela landet och internationellt.

Användning av dermatoskop

Historik

Dermatoskopi som metod introducerades inom dermatologin för drygt 30 år sedan. Dermatoskopi har kommit att bli ett värdefullt instrument för hudspecialister, och där det krävs vana och erfarenhet för att diagnostiken ska vara tillförlitlig. 1995 beskrev de två hudläkarna Perednia och Brown för första gången ”teledermatologi” som en teknik inom telemedicin i en vetenskaplig publikation.

Teledermatoskopi som teknik utvecklades i snabb takt när fotografering även kunde genomföras med mobiltelefoner. Sedan 2000-talet har användning av dermatoskopi och teledermatoskopi fått allt större betydelse både vad gäller att öka den diagnostiska säkerheten och att färre godartade hudförändringar skärs bort, vilket spar tid och resurser. Ökad kvalité på bedömningarna av hudförändringar i primärvården ger även en ökad trygghet för patienter.

Ett dermatoskop som kan fästas på en mobiltelefon är idag nästan ett lika vanligt verktyg för primärvården som ett stetoskop.

Dermicus är en svensk digital plattform och mobilapplikation inom teledermatologi och teledermatoskopi och vår historia startade 2010.

Läs mer
Teledermatoskopi överarm

Hur fungerar teledermatoskopi?

Vid teledermatoskopi, sätts ett anpassat dermatoskop på en vanlig systemkamera eller en mobiltelefon. Med hjälp av dermatoskopet kan primärvården ta bilder på hudförändringar med mycket hög förstoring.

Bilder överförs sen till ett bildhanteringssystem där en specialistläkare asynkront på distans kan studera struktur och mönster i detalj. Med hjälp av teledermatoskopi kan vårdpersonal i primärvården med hjälp av hudspecialister på distans bedöma om patienters hudförändringar är hudcancer.

”En stor fördel är att vi experter kan göra bedömningen snabbt, ofta inom 24 timmar, men senast inom några dagar”

Jan Lapins, läkare och docent i dermatologi vid Karolinska universitetssjukhuset, artikel ”Ny teknik: snabb upptäckt av hudcancer”, Cancerfonden.se, 10 juli 2020.

Kort beskrivning hur teledermatoskopi fungerar och de olika stegen.

Läs mer
AI stödda funktioner

Innovation och utveckling

Utvecklingen av teledermatologi har drivits på av innovationer framför allt inom teledermatoskopi. I Sverige har Regionala cancercentrum i samverkan, RCC i samverkan varit drivande i flera år, och teledermatoskopi har varit en del i ett nationellt program med effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer.

Det pågår fortsatt mycket forskning och utveckling inom teledermatoskopi och artificiell intelligens (AI).

Teledermatoskopi är ett bra exempel på den förflyttning som pågår idag inom vården med hjälp av digitalisering och telemedicin.

Läs mer
RCC rapport teledermatoskopi

Nationell målsättning

Olika satsningar för att förbättra möjligheter att upptäcka cancer tidigt, särskilt i primärvården är prioriterat. Sedan fler år finns en nationell målsättning om att införa teledermatoskopi på alla vårdcentraler i alla regioner i Sverige.

December 2018 publicerade RCC i samverkan rapporten: Tidig upptäckt av hudcancer med teledermatoskopi – förslag till fortsatt utveckling.

Här fastslogs att teledermatoskopi är den mest effektiva metoden för tidig upptäckt av hudcancer, och följande möjliga åtgärder både på regional och nationell nivå presenterades för att underlätta breddinförande för en region. En av åtgärderna på regional nivå var politiska beslut i respektive region om att ta projekten till rutinverksamhet. Som stöd till införandet tog RCC i samverkan fram en nationell webbutbildning inom teledermatoskopi för primärvården, som lanserades i januari 2021.

RCC riktlinjer

Införande av teledermatoskopi för att stärka tidig upptäckt av hudcancer rekommenderas idag av RCC och Socialstyrelsen och förordas i det nationella vårdprogrammet för hudmelanom. 2018 enades professionen om ett antal punkter som bör följas för att den teledermatoskopiska processen ska anses vara fullt ut införd i en region. Syftet är att uppnå jämlik vård över landet, hålla hög kvalitet och få en effektiv process.

Dessa riktlinjer beskrivs i RCCs rapport från december 2018 och omfattar bland annat teledermatoskopisk bild i remissen, krav på dubbelgranskning, och kvalitetsindikatorer för att följa kvaliteten i tidig diagnostik av hudcancer.

Krav och utmaningar – SSM rapport 2020:09

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i uppdrag att stärka det förebyggande arbetet mot hudcancer. Hur utvecklingen av teledermatoskopi kan förbättra möjligheten till tidig diagnostik av hudcancer beskrivs i 2020:09, rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2019.

”Kapitel 1. Tidig diagnostik av hudcancer i primärvården, med stöd av fjärrdiagnostik av hudspecialister genom teledermatoskopi – en ny strategi för förbättrad sekundärprevention”

Rapporten listar rimliga och viktiga krav på den tekniska lösningen och vad som kan vara  utmaningar för en region vid ett införande av teledermatoskopi.

I rapporten beskrivs Region Stockholms utveckling och utvärdering av användning av teledermatoskopi som exempel. Rådet rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att fortsätta följa utvecklingen gällande teledermatoskopi som metod att förbättra sekundärprevention av hudcancer.

Teledermatoskopi i Sverige – 2021

2021 gjorde RCC Syd en inventering av beslut att införa, pilotstudier och breddinförande av teledermatoskopi i landets 21 regioner. Kartläggningen gjordes som ett underlag för beslut om hur vidare steg ska tas för att stödja införandet av teledermatoskopi i Sverige.

”1.1 Projekthistorik: Syftet med kartläggningen var att se var i processen respektive region är. Det var önskvärt att få
ett underlag för att kunna välja hur på bästa sätt stödja införandet av teledermatoskopi. En möjlighet är att genomföra en hälsoekonomisk beskrivning av vad som blir konsekvensen av ett införande, i form av hur kostnader förändras, snabbare och mer tillförlitliga diagnoser, förändrat bruk av resurser, och förändrad patientupplevelse. Andra åtgärder är också tänkbara.”

Borg, S. Teledermatoskopi i Sverige. En inventering av beslut att införa, pilotstudier och breddinförande i landets 21 regioner. 11 februari 2021. Regionalt cancercentrum Syd, Lund.

Läs mer

Sekundärprevention med teledermatoskopi

Kraftig ökning av malignt melanom förutspås i Södra sjukvårdsregionen i en rapport av RCC Syd i april 2023.

”Om inte det preventiva arbetet får bättre genomslag behöver regionerna planera för en kraftig ökning av antalet patienter med invasivt melanom och därmed ökade kostnader för såväl diagnostik som kirurgisk och medicinsk behandling av dessa patienter, säger Anna-Maria Larsson, medicinsk rådgivare RCC Syd.”

En av insatserna som lyfts fram är att utvecklingen av teledermatoskopi spelar en viktig roll när det gäller att arbetet med tidig upptäckt av malignt melanom (sekundärprevention).

”Vi skulle gärna se att det inom hälso-och sjukvården utbildas personal inom olika verksamheter i kommunikation kring solvanor samt även i tidig upptäckt. På regional nivå kan detta arbete integreras i det allmänna preventiva arbete som pågår avseende hälsosamma levnadsvanor, säger Bertil Persson, överläkare Skånes universitetssjukhus.”

Pressmeddelande RCC i Samverkan, Rapport visar förväntad kraftig ökning av malignt melanom i Södra sjukvårdsregionen, 11 april 2023.

Ökande incidens av melanom
– prediktionsmodell avseende
melanomincidensen i Södra sjukvårdsregionen
samt fokus på preventiva åtgärder, rapport av Regionalt Cancercentrum Syd, 2023-04-02.

Dermatoskopi

Mer bakgrund och historik

Hälsoekonomi

RCCs rapport 2018 listar följande publikationer som behandlar hälsoekonomi: Västra Götaland HTA-rapport 2014:75, som visar stora möjliga ekonomiska besparingar på sikt, samt att Stockholms pilotprojekt 2015-2016, och en förstudie i Skåne bekräftar den bilden.

Vidare visar en uppföljning av Gävleborgs införande teledermatoskopi 2014–2017 på kortare ledtid till primärkirurgi, minskad tumörtjocklek samt hög samstämmighet mellan dermatoskopisk bedömning och PAD-svar.

Lägre kostnader i Stockholm

Efter RCCs rapport 2018 har ett ST-arbete i Region Stockholm presenterats som tar upp hälsoekonomi:

”Bland de hundra senaste bilderna från S:t Eriks vårdcentral hittades åtta maligna melanom, som opererades bort inom en vecka. Studien visar också att färre godartade lesioner togs bort. För varje melanom opererades sex godartade lesioner, vilket kan jämföras med förväntade femton till trettio opererade lesioner per melanom inom primärvården”

Källa: Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nummer 2, juni 2020, tema Hud, Janusinfo Region Stockholm.

Referens: ST-arbetet 2018,  Frida Björnro, hudkliniken Danderyds sjukhus.

Utvärdering av NHS

NHS Isle of Wight är det första breddinförandet av Dermicus i en region i Storbritannien. I England har en oberoende utvärdering av implementering och breddinförandet av Dermicus, 2019-2021 genomförts: Independent Evaluation of Dermicus Telemedicine Platform in Isle of Wight Primary Care, Wessex AHSN, NHS (National Health Services).

En första delrapport publicerades i april 2020:

Harraway S et al. Interim Independent Evaluation of Dermicus Telemedicine Platform in IOW Primary Care, Wessex AHSN, Real World Validation Report, April 2020.

I februari 2022 publicerades den finala NHS-rapporten: The Dermicus Teledermatology Platform, Isle of Wight Primary Care, Final Evaluation Report, Wessex Academic Health Science Network (WAHSN), February 2022

Andra studier om hälsoekonomi vid teledermatoskopi har bland annat genomförts i Danmark och Australien. Några exempel är:

Fortsatt utveckling

Teledermatoskopi har sedan flera år införts i många regioner. Genom att utveckla processen för teledermatologi och teledermatoskopi kan både en ökad kvalité och en större besparing uppnås.

Digitala beslutsstöd som Dermicus för enkel, snabb och säker bildhantering med konsultationer av experter på distans kommer bli allt viktigare. De handlar om att räcka till med de resurser vi har då vi blir färre som ska ta hand om en befolkning som blir allt äldre.

Dermicus Telderma app

Vill du veta mer hur vi arbetar med teledermatologi och teledermatoskopi?

Kontakt