Start » Vår lösning » För privata vårdgivare och apotek

För privata vårdgivare och apotek

Oavsett om ni är en stor eller liten, digital eller fysisk privat vårdgivare eller apotek erbjuder vi en komplett digital telemedicinsk plattform, utbildning och implementeringsstöd

Dermicus plattform

Mobilapp och digital plattform för både primär- och specialistvård.

Modern design och funktioner som möjliggör en effektiv och säker process

Integration till befintliga journal- eller bildarkiveringssystem

Kontinuerligt lärande och kunskapsutveckling inom dermatologi

Boka demo

Implementeringsstöd

Stöd i etablering och optimering av arbetsprocess och tekniska integrationer

Utbildning av användare

Lathundar, filmer, manualer, och support

Läs mer

Unika funktioner skapar effektivitet och kvalité

Användarvänlig design anpassat för dator, läsplatta och mobil

Välutvecklat anamnesformulär och kvalitetssäkringsfunktioner vid bildtagning

Flexibel sektion för samråd och för gruppdiskussion mellan vårdpersonal

Överskådlig vy för bildjämförelse över tid

Bjud in externa lokala/regionala kollegor i patientfall

Sök- och filterfunktion, statistik etc

Nyckelfunktioner

Utvecklingen av teledermatologi

Beroende på hur långt en vårdgivare har kommit i utvecklingen, val av process och stödjande system kan olika stor besparing och kvalitetsförbättring uppnås.

Så här fungerar Dermicus för hudförändringar

Dermicus är en teledermatologisk plattform och mobil app, särskilt avsedd för telemedicin och kommunikation mellan vårdgivare.

Fysiskt besök på vårdcentral/apotek

1. Sköterska/läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Dermicus mobil app tillsammans med dermatoskop för säker och snabb dokumentation av hudförändringarna

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Vid behov genomför samråd digitalt i webbapplikationen med andra hudspecialister

4. Skriver konsultation, diagnos och rekommendation för vidare hantering

Uppföljning

1. Svar till vårdcentral och/eller direkt till patient

2. Avslutar patientfall eller vidare remittering

Min Doktor breddinförande

Min Doktor är den första privata vårdgivare att breddinföra en vårdprocess för teledermatoskopi för effektiv hantering av patienter med hudförändringar med hjälp av Dermicus plattform.

Mer om Min Doktors implementering kan du läsa här.

Så här fungerar Dermicus för sår

Dermicus skapar förutsättningar för ett effektivare sårläkningsarbete vilket leder till kortare sårläkningtider, mindre patientlidande och en kostnadsbesparing för sjukvården

Patient med svårläkt sår

1. Sköterska/läkare träffar patient

2. Dokumentation av anamnes och bilder med Dermicus mobilapplikation

3. Skickar in för konsultation och/eller egen dokumentation

Konsultation av sårspecialist

1. Sårspecialist (lokal, regional) får notifiering om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Möjlighet till samråd digitalt i Dermicus webbapplikation med andra sårspecialister

4. Återkopplar med rekommendation på behandling av sår

Uppföljning vårdcentral eller i hemsjukvården

1. Svar till vårdcentral/hemsjukvård

2. Sköterska/läkare läser svaret i sitt journalsystem eller Dermicus webbapplikation

3. Genom kontinuerlig dokumentation med Dermicus så ser vårdpersonal hur såret utvecklas och läker.

4. Avslutar patientfall vid sårläkning

Dermicus Wound presentation EWMA 2022

Implementering och validering

RiksSår, det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound genom åren och plattformen har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret på ett stort antal platser i landet.

Resultat från implementering och testning av Dermicus Wound inom vården och som presenterats under 2020 finns summerat här.

Så här fungerar Dermicus för generell dermatologi

Dermicus plattform kan förbättra och effektivisera vårdprocessen inom en rad dermatologiska tillstånd som exempelvis psoriasis, eksem, acne, etc

Dokumentation med mobilapplikation

Allt som en vårdenhet har behov av att fotografera går att fotografera med Dermicus mobilapplikation och med möjlighet till konsultation samt uppföljning i webbapplikationen.

”En tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom. Genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet”

Loreto Ferrada, hudspecialist, medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor