Start » Forskning & AI » Forskning inom sår

Forskning inom sår

Det finns en stor potential i att effektivisera hälso- och sjukvård med innovativa e-hälsolösningar och detta gäller inte minst inom svårläkta sår.

Tack vare olika forskningsprojekt tillsammans med en rad olika vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret RiksSår har vi kunnat utveckla och utvärdera Dermicus som ett kliniskt beslutsstöd för svårläkta sår – Dermicus Wound. Appen kan idag användas av vårdgivare och underlättar diagnostik och korrekt behandling av patienter med svårläkta sår. Beslutstödet består av en mobil app och en webbapplikation för multidisciplinärt samarbete, klinisk monitorering samt strukturerad utbildning av sjukvårdspersonal.

 

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

2021 – Dermicus som ett digitalt beslutsstöd för maligna tumörsår, Cancervården nummer 3 2021, tema palliativ vård – hemsjukvård, artiklarna ”Sår i palliativ vård” sidan 22-24 och ”Digitalt beslutstöd för maligna tumörsår” sidan 25-26. I denna artikel beskrivs hur Dermicus utvecklas och utvärderas som ett nytt arbetssätt och beslutsstöd inom maligna tumörsår. Projektet drivs tillsammans med bl a Gnosco, RCC Stockholm Gotland och RiksSår. Författare: Liselott Sahlberg, Tema Cancer, HHLH, Karolinska Universitetssjukhuset, och Susanne Dufva, Sårcentrum, Södersjukhuset.

Vid RCC Stockholm Gotlands digitala inspirationsdag den 9 december 2021 presenterade en rad pågående utvecklingsarbeten som samtliga bidrar till en förbättrad och mer jämlik cancervård. En av postrarna beskrev ovan projekt med titeln: ”Utvärdering och implementering av ett digitalt beslutsstöd för maligna tumörsår”. Samtliga postrar från dagen kan laddas ner och läsas i efterhand på RCCs hemsida.

2019 – Sårvårdsprojekt med laserbehandling, Dergerman Marianne, Skellefteå kommun, maj 2019, https://prezi.com/p/uxsonf6lhwzs/sarvards-projekt-med-laserbehandling/

 

Genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt

  • 2015: En första analys med stöd av Vinnova av Dermicus som en möjlig telemedicinsk plattform inom svårläkta sår, Gnosco koordinator (Dnr 2015-01935).
  • 2016-2017: Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår, projekt med stöd av Vinnova, projekt i samarbete med RiksSår. Blekinge läns landsting koordinator (Dnr 2016-02509),
  • 2016-2017: Multidisciplinärt samarbete vid svårläkta sår genom ett nytt arbetssätt och en telemedicinsk plattform, Projekt med stöd av Vinnova. Gnosco koordinator (Dnr 2016-02327)
  • 2018-2019: Användartestning av bildfunktion i sårläkningsprocessen – en personalfokuserad e-hälsolösning, Vinnova stöd, Blekinge läns landsting koordinator (Dnr 2017-04701)
  • Projekt med stöd av: Vinnova, Region Blekinge genom Vetenskapliga rådet, SKL, Gnosco: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-dermicus-wounds/

 

Viktiga milstolpar – utveckling av Dermicus inom svårläkta sår

2015 påbörjades ett arbete med stöd av Vinnova för att se hur Dermicus plattform skulle kunna fungera som ett värdefullt telemedicinskt verktyg för vården inom svårläkta sår. Åren 2016-2020 initierade RiksSår tre forskningsprojekt där kopplingen Dermicus Wound och RiksSår utvärderades kliniskt. Totalt ingick 50 primärvårdsenheter, 17 kommuner och med 500 bedömningar på sammanlagt 177 patienter i dessa tre projekt. Några av de vårdgivare som deltagit är bland annat hemsjukvården i Eksjö kommun, Region Blekinge, Region Jämtland/Härjedalen, Sårcentrum Skövde och Eskilstuna kommun. Dessa tre utvecklingsprojekt har bland annat skett med stöd av Vinnova och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, numera SKR).

RiksSår presenterade vid den internationella sårvårdskonferensen EWMA (Conference of the European Wound Management Association), i Göteborg den 7 juni 2019 en första rapport om hur Dermicus Wound med överföring av data till RiksSår fungerar i den kliniska vardagen.

Den 8 augusti 2019 rapporterade Dagens Medicin och Kommunal Hälsa om resultat från RiksSårs digitala sårkonsultationer via Dermicus Wound i Eksjö kommun, ”Svårläkta sår i Eksjö behandlas med hjälp av app – Hemsjukvården i Eksjö kommun har framgångsrikt testat en ny sårvårdsapp under sex månader”, intervju med Christina Bråkenhielm, hälso- och sjukvårdschef i Eksjö kommun.

Om samarbetet med RiksSår, och de ännu icke-publicerade resultatet av implementering och testning av Dermicus Wound av vården, rapporterade Dagens Medicin om den 19 april 2020. Resultaten visar att effekten varit god.

På Dagens Medicins Digitala möte i början av oktober, var Rut Öien, ordförande i RiksSårs styrgrupp en av talarna. Ett av hennes budskap var att om RiksSår skulle användas fullt ut för alla patienter med svårläkta sår i Sverige skulle det innebära en årlig kostnadsbesparing på 950 miljoner kronor – enbart i personalkostnader. Ytterligare 110 miljoner kronor går att spara in på omläggningsmaterial. Läs mer i denna intervju i Dagens Medicin den 15 oktober 2020.

Den 7 oktober 2020 hölls även ett webbinarium av EWMA där Rut Öien var en av talarna och berättade om hur sårkonsultationer kan ske via Dermicus med samtidig inmatning av data till det nationella kvalitetsregistret. Detta arbetssätt gör det möjligt att både följa den enskilda patientens sårläkningsprocess och få tillgång till nationella aggregerade data om denna patientgrupp: “Organisation of telemedicine in wound management – Care pathways & teams“. Föredraget går att se i efterhand här på YouTube.

I april 2021 publicerades en skrift från SKR som beskrevs projektet med Dermicus Wound och samarbetet med RiksSår som exempel på digital konsultationer, i kapitel 9: Nära vård i hemmet för äldre – inspiration för dig som arbetar inom vård och omsorgLisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård, Avdelningen för vård och omsorg, 2021-03-02, ISBN: 978-91-7585-918-7, SKR.

 

Dermicus Wound – ett verktyg för nära vård

Nära vård handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där vården blir mer tillgänglig i form av bland annat digitala vårdtjänster. Några av framgångsfaktorer för nära vård är till exempel att arbeta för ökad samordning, integrera mobila lösningar i vårdkedjan, forskning, utveckling och utbildning som stödjer omställningen, och en digitalisering utifrån invånares och medarbetares behov.

Källa: Anna Nergårdhs betänkande för utredningen God och nära vård (SOU 2020:19)

Framgångsfaktorer för ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som Dermicus Wound är digitala sårkonsultationer som kan kopplas till ett nationellt kvalitetsregister, vilket kan innebära en stor effektivisering och förbättringspotential inom primärvården inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Flera nya initiativ kring implementering av Dermicus Wound i olika kliniska miljöer pågår, bland annat för svårläkta ben-, fot- och trycksår samt maligna tumörsår. Plattformen kan även omfatta speciella moduler för till exempel diabetesfotsår.

”Jag tror att inom fem år så finns det i hela landet – kanske inte helt i alla regioner – men i varje region tror jag att det i alla fall finns några enheter som är kopplade.”

Representant RiksSår, sid 58, Nära vård i hemmet för äldre. Inspiration för dig som arbetar inom vård och omsorg, 2021-03-02, ISBN: 978-91-7585-918-7, SKR

 

Om kvalitetsregistret RiksSår

Det nationella kvalitetsregistret RiksSår för svårläkta ben-, fot- och trycksår, initierades i Blekinge och är sedan 2009 ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår. RiksSår har lagt grunden till och visat på hur en strukturerad sårbehandling med fokus på diagnos, riktade behandlingar och uppföljning har förbättrat vården för patienter med sår.

2017 tilldelades Sårcentrum i Blekinge och deras arbete med RiksSår Dagens Medicins utmärkelse Guldskalpellen som ”Årets förnyare inom sjukvården”. RiksSår har en bred geografisk och professionell förankring bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i hela vårdkedjan, och en rad specialistföreningar finns representerade i RiksSårs styrgrupp, bland annat Sårsjuksköterskor i Sverige (SSIS).

RiksSår har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound genom åren och plattformen har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret på ett stort antal platser i landet.

 

Övrig forskning, utveckling och publikationer inom området

SBU-rapport 2014: Svårläkta sår hos äldre. Prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; 2014. SBU-rapport nr 226. 

 

Forskarnätverk

RiksSårs styrgrupp utgör ett nationellt nätverk med kliniskt verksamma forskare från Skånes Universitetssjukhus Malmö, Örebro Universitetssjukhus,  Skaraborgs sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskarna är knutna till Lunds Universitet, Karolinska institutet, Örebro Universitet, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola.

Exempel på internationella samarbeten är:

  • Monash University, Melbourne, Australien. Referens: Öien RF, Weller CD. The Swedish national quality Registry of Ulcer Treatment (RUT): How can ”RUT” inform outcome measurement for people diagnosed with venous leg ulcers in Australia? Wound Practice & Research 2014;22(2):74-77
  • EWMA (European Wound Management Association), www.ewma.org
  • Department of Nursing, Brno, Tjeckien och the Czech Ministry of Health. Referens: Pokorna A, Öien RF, Forssell H, Lindholm C. International cooperation for prevention and healing of pressure ulcers is challenged by the lack of national registries. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (Suppl 1): 20-24.

 

SSDV: Intressegruppen för bensår

Inom SSDV, Svenska Sällskapet För Dermatologi Och Venereologi, finns även en intressegrupp att öka och sprida kunskapen kring bensår, bland annat genom att utgå från aktuella forskningsresultat och från RiksSår. Läs mer om deras arbete på SSDVs hemsida: https://www.ssdv.se/intressegruppen-for-bensar

Ny nationell arbetsgrupp – insatsområde svårläkta sår

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning, och vars syfte är att leda till en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Sedan januari 2021, och inom ramen för särskild regeringssatsning på personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, finns ni i en av de 26 nationella programområdena, en nationell arbetsgrupp för insatsområde svårläkta sår.

Idag finns inga nationella riktlinjer eller vårdprogram för diagnos och behandling av svårläkta sår. Arbetsgruppen ska ta fram ett nationellt vårdprogram och ett vårdförlopp för svårläkta sår. Detta tillsammans med en ökad täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret RiksSår är några av målen för den nya arbetsgruppen. Mer om arbetsgruppens uppdrag och mål finns att läsa här på www.kunskapsstyrningvard.se

 

Insatsområde diabetes med hög risk för fotsår

Ett närliggande angeläget område är diabetes med hög risk för fotsår. Även här behövs ett mer omfattande kunskapsstöd där hela vårdkedjan finns med och där bedömning vid multidisciplinär fotmottagning ingår. Inom ramen för regeringssatsningen, började i december 2020 även denna arbetsgrupp sitt arbete: diabetes med hög risk för fotsår.

Dessa påbörjade nationella riktlinjer och vårdförlopp inom sår planeras införas under 2021 och 2022.

 

Vill du driva ett forskningsprojekt inom sår?

Kontakta oss