Maligna tumörsår – ny modul i Dermicus

Dermicus Wound webbapp

6 oktober 2021

I senaste numret av Cancervården nummer 3 2021 beskriver Susanne Dufva och Liselotte Sahlberg hur Dermicus utvecklas och utvärderas som ett nytt arbetssätt och beslutstöd inom maligna tumörsår. Projektet drivs tillsammans med Gnosco, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC), RiksSår, användare och tumörsårspatienter.

I takt med att allt fler vårdenheter implementerar Dermicus, utökas nu plattformen med ny modul för maligna tumörsår. Efter en inledande pilot tillsammans med RCC Stockholm Gotland, har nu ett projekt initierats för att ta fram ett nytt arbetssätt med hjälp av en specifik modul i plattformen Dermicus för effektivisering och förbättring av vårdprocessen för maligna tumörsår.

Maligna tumörsår är en allvarlig komplikation av en avancerad cancersjukdom, med ofta begränsade behandlingsmöjligheter och dålig prognos. Klinisk erfarenhet och tidigare forskning påvisar en bristande förmåga hos hälso- och sjukvårdspersonal att bemöta patienten och behandla de ofta komplicerade symtomen. Det nationella kvalitetsregistret RiksSår för svårläkta ben-, fot- och trycksår, har aktivt deltagit i valideringar av Dermicus Wound och sårplattformen har testats av vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret på ett stort antal platser i landet.

Vårdpersonal som har ansvar för behandlingen av tumörsår arbetar ofta inom primärvården eller den palliativa vården. Likt behandling av svårläkta sår i hemsjukvården, finns ett stort värde med ett multidisciplinärt handläggning för att komma fram till bästa behandling i varje enskilt fall. Denna handläggning kan skötas med hjälp av Dermicus. Tumörsår skiljer sig avsevärt från andra svårläkta sår. Detta är bakgrunden till att ny egen modul för maligna sår nu skapas i Dermicus mobil- och webbapplikation.

RCCs projektgrupp består av två specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård och sår, en läkare med medicinsk dubbelspecialitet (onkolog/hudläkare) samt två undersköterskor med specialistkompetens av lokal sårbehandling vid tumörsår. Gruppen utvecklar, testar och skapar rutiner för det nya arbetssättet innan det implementeras stegvis. Projektets övergripande mål är att åstadkomma ett strukturerat, kliniskt effektivt och multidisciplinärt omhändertagande av patienter med tumörsår nationellt samt skapa en modul för tumörsår som kan kopplas till kvalitetsregistret RiksSår. En etikansökan är inlämnad för projektet.

Efter en testperiod planeras implementeringsskedet inledas under våren 2022. Intresserade vårdcentraler och palliativa enheter i Stockholmsregionen erbjuds successivt deltagande.

Kort om maligna tumörsår

Ungefär fem till tio procent av patienterna med avancerad cancersjukdom utvecklar maligna tumörsår. Tumörsåren uppträder oftast som destruerande, kraterliknande sår eller som prolifererande, svamp- eller blomkålsliknande tumörer. De flesta drabbade har en avancerad cancersjukdom där bot inte längre är möjlig.

Behandling av tumörsår är mer komplicerad än behandling vid andra svårläkta sår. Den komplexa symtombilden, kräver ett multiprofessionellt handläggande, och omfattar ofta psykiska symtom som oro och nedstämdhet. Ett strukturerat samarbete mellan utförare i olika delar av sjukvårdssystemet där ansvarsfördelningen är tydlig underlättar en god vård av dessa patienter.

Källor

1. Cancervården nummer 3 2021, tema palliativ vård – hemsjukvård; artiklarna ”Sår i palliativ våd sidan 22-24 och ”Digitalt beslutstöd för maligna tumörsår” sidan 25-26. Författare: Susanne Dufva, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, fil kand, Sårcentrum, Södersjukhuset, och Liselott Sahlberg, specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, fil mag, Tema Cancer, HHLH-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset.