Start » Kunder » Region Stockholm breddinförande – kundcase

Region Stockholm breddinförande – kundcase

Breddinförande av teledermatoskopi med Dermicus för effektivare hantering av hudförändringar.

Bakgrund

Regeringen och SKR startade arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015. De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Som en del i arbetet med de standardiserade vårdförloppen har Region Stockholm stegvis utvärderat teledermatoskopi för effektivare hantering av hudförändringar.

2015 startades en pilot finansierad av RCC Stockholm på tio vårdcentraler som skickat bilder till hudspecialister för bedömning av misstänkt hudcancer. Teledermatoskopi på allt fler vårdcentraler, RCC Stockholm, nyhet oktober 2017.

Projektet breddades och 2018 använde 48 vårdcentraler systemet, Teledermatoskopi – ett lyckat projekt som kortar väntetider, RCC Stockholm januari 2019.

”Det krävs lång erfarenhet för att skilja tidiga melanom från godartade förändringar. Tack vare teledermatoskopi kan vi flytta ut specialistkompetensen till primärvården”

Marie Sedvall, distriktsläkare på Husläkarmottagningen Täby Centrum, Mobil lösning kortar väntetiden vid misstänkt hudmelanom, RCC Stockholm, 2018.

Beslut om breddinförande 2020

Hösten 2020 slöt Gnosco och Region Stockholm ett sexårigt ramavtal för breddinförande av regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar.

Syftet med att upphandla Dermicus är att införa ett heltäckande standardiserat, verksamhetssystem som ska utgöra ett användarvänligt, säkert och modernt IT-stöd för teledermatoskopi för samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen, vilket inkluderar både sådana som ingår i Region Stockholms organisation och privata vårdgivare med vilka regionen har vårdavtal.

”Färre besök hos hudspecialister, minskat antal uppdrag för patologlaboratorierna och i slutändan lägre kostnader för både sjukvård och patienter”

Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nr 2 2020.

Teledermatoskopi breddinförs på samtliga vårdcentraler i Region Stockholm inom ramen för ett projekt som leds av RCC i nära samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum. Med start under senare delen av våren 2021 har vårdcentraler succesivt få utbildning och anslutas till det regionalt upphandlade IT-stödet Dermicus.

”Att patienterna får snabbare och säkrare svar minskar så klart deras oro. Eftersom färre patienter behöver opereras och remitteras sparar det också resurser i vården”

Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin på Husläkarmottagningen Sophiahemmet och projektledare vid Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Pressmeddelande den 14 juni 2022 från Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

Med hjälp av mobiltelefon och tillhörande mobilapplikation ska läkare på samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen kunna dokumentera och fotografera hudförändringar som direkt skickas till hudspecialister för expertbedömning och rekommendation på åtgärd.

Källa: Projekt för breddinförande av teledermatoskopi, RCC Stockholm.

”Det är ett kul arbetssätt! Ju tidigare vi hittar cancer, desto bättre prognos har patienten. Så det känns väldigt konkret och meningsfullt att jobba så här”

Fedra Amorim, distriktsläkare, S:t Eriks vårdcentral, Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nr 2 2020.

Integrering i Take Care våren 2021

För att underlätta breddinförandet har kunskapsteam CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum fått i
uppdrag av RCC Stockholm Gotland att utveckla en webbutbildning och den lanserades den 10 maj 2021, ”Digitalt ”körkort” för bedömning av hudförändringar”.

Våren 2021 genomfördes även integrering till journalsystemet Take Care i Region Stockholm, vilket möjliggör breddinförandet för samtliga 220 vårdcentraler.

”Dermicus lösning för tidig diagnos av hudförändringar är implementerad i Region Stockholm. Lösningen bygger på en integration mot huvudjournalsystemet Take Care via att en särskild remiss har skapats.

Samarbetet mellan IT, förvaltningar, medicinsk profession och Gnosco har fungerat mycket bra i positiv och lösningsorienterad anda. Gemensamt levererade vi lösningen på tid med kvalitet. Vi går nu gemensamt vidare med att starta upp alla cirka 220 vårdcentraler i regionen.”

Peter Öberg, förvaltningsobjektssägare Region Stockholm.

I mitten av maj 2021 började 60 vårdcentraler i Stockholm att använda den nya tekniken med teledermatoskopi för att bedöma misstänkta fall av malignt melanom.

”Vi har från de första 60 vårdcentralerna redan fått in över 1 000 fall där färre än 150 har bedömts som misstänkta maligniteter eller behövt fortsatt utredning. Det betyder att fler än 800 fall har kunnat frikännas, patienter som annars hade behövt vänta på bedömning eller opererats i onödan”

Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin och projektledare för utbildningssatsningen i projektet på Akademiskt primärvårdscentrum. Nu införs dermatoskopi på distans, Evidens nr 2, 28 september 2021.

I oktober 2021 påbörjades breddinförandet av teledermatoskopi inom primärvården i Region Stockholm med målet att alla ska vara anslutna under 2022.

Breddinförandet 2022

”Färre operationer av misstänkta hudförändringar med nytt arbetssätt – erbjuds nu på över 100 vårdcentraler i Stockholm”

Av de drygt 4 000 fall som nu undersökts med teledermatoskopi har nära 200 melanommisstänkta hudfläckar kunnat identifierats men samtidigt har också drygt 80 procent kunnat frikännas utan operation eller annan uppföljning.

Källa: pressmeddelande den 14 juni 2022 från Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland.

”Arbetssättet förkortar handläggningstiden mellan primärvård och specialistvård. De patienter som har melanommisstänkta förändringar kan därmed opereras fort i stället för att hamna i väntetider för den initiala bedömningen. Det är avgörande att kirurgiskt ta bort det primära melanomet tidigt i sjukdomen”

Hanna Eriksson, onkolog på Karolinska universitetssjukhuset. Teledermatoskopi i primärvården vinner mark, Läkartidningen, special: onkologi, 8 september 2022.

Akademiskt primärvårdscentrum och RCC driver breddinförandet av projektet och från maj 2021 tills nu (september 2022) är det runt 170 vårdcentraler som har satt i gång med tekniken, som planeras vara vara implementerad på samtliga 236 vårdcentraler i regionen vid årsskiftet.

”Melanom är den enda cancern som vi har möjlighet att starta behandling för och potentiellt bota redan i primärvården”

Martin Friberg, Capio vårdcentral Ringen, medlem i projektgruppen och håller i utbildning inom teledermatoskopi för läkare på vårdcentraler. Nyhet/pressmeddelande Capio, 11 oktober 2022.

 

CaPrim och föredrag från regiondagen om maligna hudtumörer

Den regionala arbetsgruppen för maligna hudtumörer och kunskapsteamet cancer i primärvården (CaPrim) bjöd in läkare och sjuksköterskor till en regiondag om maligna hudtumörer hösten 2022.

Nu finns möjlighet att ta del av föredragen i efterhand. Bland annat presentation av dr Elinor Nemlander CaPrim som berättar om satsningen på teledermatoskopi i Region Stockholm och att man nu är i slutfasen av breddinförandet, och en presentation om hudtumörbedömningar, med dr Niki Radros och dr Karina Schultz dermatologspecialister vid Tema Cancer Karolinska Univerbsitetssjukhuset. De berättar hur man som icke-dermatolog gör hudtumöredömningar, med särskild relevans för teledermatoskopi.

Se och lyssna på de olika presentationerna på startsidan för regiondag maligna hudtumörer.

Källa: nyhetsbrev 11, RCC Stockholm Gotland, december 2022.

Kunskapsteamet CaPrim blir permanent

Pilotprojektet CaPrim har varit involverade i breddinförandet av teledermatoskopi i Stockholm.  CaPrim utbildar personal inom primärvården att upptäcka cancer i ett tidigare skede. Nu blir projektet permanent.

Läs mer i denna nyhet, med länk till inslag av SVT den 11 november med bl a Elinor Nemlander: CaPrim – kunskapsteamet cancer i primärvården – permanentas, RCC Stockholm den 16 november 2023.

Elinor Nemlander cancerkonferans EU

EU:s cancerkonferens februari 2023

Regions Stockholms breddinförande av teledermatoskopi var en av fem framgångsrika exempel som visades av RCC på EU:s cancerkonferens den 1 februari 2023.

Elinor Nemlander, projektledare för breddinförande av teledermatoskopi i Region Stockholm berättade bland annat om fördelarna och möjligheterna med arbetssättet (pdf nytt fönster på engelska).

Läs mer i denna nyhet ”Teledermatoskopi på EU:s cancerkonferens”.

Dermicus Telderma app

Dermicus på samtliga vårdcentraler

I slutet av maj 2023 meddelade Region Stockholm att samtliga av regionens vårdcentraler erbjuder teledermatoskopi för att lättare och snabbt upptäcka och behandla malignt melanom. Samtidigt publicerades även en kort film med läkare och projektledare Elinor Nemlander där hon berättar om teledermatoskopi på regionens hemsida.

”I slutet av april hade 13 000 remisser skickats in i systemet och ungefär 300 fal av malignt melanom upptäckts (sedan införandet av det nya arbetssättet startade i slutet av maj 2021)”

Källa: Region Stockholm, nyhet den 29 maj 2023, ”Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler”

Karina Schultz, hudläkare och medlem av den styrgrupp på Karolinska Universitetssjukhuset som granskar bilderna från teledermatoskopi berättar om att teledermatoskopi som metod införts i Region Stockholm.

”På Karolinska Universitetssjukhuset arbetar en grupp hudspecialister specialinriktade på teledermatoskopi och hudcancer. Varje remiss från vårdcentralen bedöms alltid av minst två specialister i samråd vilket ger en hög kvalitet och träffsäkerhet”

Karolinska Universitetssjukhuset, nyhet den 14 juli 2023, ”Ny metod kan rädda fler från hudcancer”

Läs mer
Teledermatoscopy

Kunskapsstöd till vårdcentralerna

Teledermatoskopi – ett arbetssätt för primärvården i Stockholm. Alla vårdcentraler som har avtal med Region Stockholm arbetar nu med teledermatoskopi.

”Att cancern upptäcks tidigt och opereras snabbt är avgörande för överlevnaden i sjukdomen. Här bidrar vårdcentralerna enormt mycket med att effektivisera patientflödet. Vi jobbar ytterligare på att förbättra det, bland annat med olika typer av kunskapsstöd och initiativ för att öka motivationen kring behandling på vårdcentralerna.”

Martin Friberg, distriktsläkare och processledare för teledermatoskopi vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Regionalt Cancercentrum Stockholm, nyhet 31 augusti 2023.

”Teledermatoskopi i primärvården – ett kunskapsstöd”

Läs mer

Vårdcentralerna effektivast och ny forskning kring AI-stöd

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat. Ny statistik från Karolinska Universitetssjukhuset visar att vårdcentralerna är klart effektivast, och har klart kortast ledtider för operation av hudförändringar med allvarligast misstankegrad, jämfört med sjukhusen och vårdvalens vårdgivare.

Införandet av teledermatoskopi i regionen kräver att kunskapsnivån i hela kedjan kontinuerligt upprätthålls och utvecklas. En del är att se till att alla vårdcentraler fortsatt har minst en-två läkare som tittar i dermatoskopet och gör bedömningar.

Uppföljning och forskning kring AI-stöd

Styrgruppen för granskningsfunktionen i Stockholm kommer löpande att följa upp effekterna av teledermatoskopi med bland annat kvalitetsstudier, vilka kan ge vägledning för framtida riktlinjer. Forskning pågår med stöd av RCC som studerar granskande hudläkares beteenden – hur de reagerar och agerar om de får stöd av AI vid teledermatoskopi jämfört med utan.

”Bara det senaste årets 10 000 teledermatoskopifall ger oss redan fantastiska möjligheter att träna AI på mycket stora material”

Jan Lapins, överläkare och docent med inriktning på hudcancer diagnostik och terapi vid Karolinska Universitetssjukhuset.” Regionalt Cancercentrum Stockholm, nyhet 31 augusti 2023.

Läs mer

Del i utveckling av vårdprocessen för hudcancer

Syftet med breddinförandet är att underlätta kommunikationen i vårdkedjan och möjliggöra snabb och säker diagnosticering och därmed behandling i tid av hudsjukdomar.

I bakgrunden till tilldelningsbeslutet avseende upphandling av IT-stöd för teledermatoskopi, som fattades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, den 2 november 2020 framgår att:

”Breddinförande av teledermatoskopi är en del av utvecklingen av vårdprocessen för hudcancer och innebär att regionen kan erbjuda en bättre vård till en lägre kostnad samt ökad trygghet och tillgänglighet för patienterna. En förutsättning för arbetssättet är tillgång till adekvat IT-stöd.

Kravspecifikation

I upphandlingsdokumentet ”Leverans av Teledermatoskopisystem, Region Stockholm, 2020-09-12” framgår att målet med upphandlingen är ett standardiserat, heltäckande verksamhetssystem som är användarvänligt och funktionellt och som tillgodoser Region Stockholms behov av nytt digitalt IT‐stöd för vårdprocessen för teledermatoskopi.

”Systemet ska kunna integreras med andra system som används hos regionen som är nödvändiga för att kunna utföra regionens uppdrag”

 

Mer i ämnet

Mer om upphandlingen, mål, omfattning och kravspecifikation där teledermatoskopisystemet beskrivs vidare mer i detalj (bilaga 2), se Leverans av Teledermatoskopisystem, 2020-09-12, Region Stockholm, diarie-/referensnummer HSN 2020-116.

I detta utdrag av upphandlingsunderlaget beskrivs processen och hur Region Stockholm gjort för att upphandla och breddinföra teledermatoskopi.

Här har vi även samlat mer bakgrund med tips, råd och riktlinjer för implementering, utveckling och breddinförande av teledermatoskopi.

 

 

”Patienten får tillgång till bedömning av hudcancerspecialiserade hudläkare redan från första besöket på vårdcentralen. Vårdcentralen och patienten får ett snabbt svar, patienten kan opereras snabbare vid hudcancermisstanke och slipper onödig oro under väntan på svar.”

Karina Schultz, hudläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, ”Ny metod kan rädda fler från hudcancer”, nyhet Karolinska Universitetssjukhuset hemsida, 14 juli 2023.