Start » Kunder » Region Stockholm breddinförande – kundcase

Region Stockholm breddinförande – kundcase

Breddinförande av teledermatoskopi med Dermicus för effektivare hantering av hudförändringar.

Bakgrund

Regeringen och SKR startade arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015. De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Som en del i arbetet med de standardiserade vårdförloppen har Region Stockholm stegvis utvärderat teledermatoskopi för effektivare hantering av hudförändringar.

2015 startades en pilot finansierad av RCC Stockholm på tio vårdcentraler som skickat bilder till hudspecialister för bedömning av misstänkt hudcancer. Teledermatoskopi på allt fler vårdcentraler, RCC Stockholm, oktober 2017.

Projektet breddades och 2018 använde 48 vårdcentraler systemet, Teledermatoskopi – ett lyckat projekt som kortar väntetider, RCC Stockholm januari 2019.

”Det krävs lång erfarenhet för att skilja tidiga melanom från godartade förändringar. Tack vare teledermatoskopi kan vi flytta ut specialistkompetensen till primärvården”

Marie Sedvall, distriktsläkare på Husläkarmottagningen Täby Centrum, Mobil lösning kortar väntetiden vid misstänkt hudmelanom, RCC Stockholm, 2018.

Beslut om breddinförande 2020

Hösten 2020 slöt Gnosco och Region Stockholm ett sexårigt ramavtal för breddinförande av regionens nya vårdprocess för teledermatoskopi för effektivare hantering av patienter med hudförändringar.

Syftet med att upphandla Dermicus är att införa ett heltäckande standardiserat, verksamhetssystem som ska utgöra ett användarvänligt, säkert och modernt IT-stöd för teledermatoskopi för samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen, vilket inkluderar både sådana som ingår i Region Stockholms organisation och privata vårdgivare med vilka regionen har vårdavtal.

”Färre besök hos hudspecialister, minskat antal uppdrag för patologlaboratorierna och i slutändan lägre kostnader för både sjukvård och patienter”

Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nr 2 2020.

Teledermatoskopi breddinförs på samtliga vårdcentraler i Region Stockholm inom ramen för ett projekt som leds av RCC i nära samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum. Med start under senare delen av våren 2021 kommer vårdcentraler succesivt få utbildning och anslutas till det regionalt upphandlade IT-stödet Dermicus.

Med hjälp av mobiltelefon och tillhörande mobilapplikation ska läkare på samtliga cirka 220 vårdcentraler i regionen kunna dokumentera och fotografera hudförändringar som direkt skickas till hudspecialister för expertbedömning och rekommendation på åtgärd.

Källa: Projekt för breddinförande av teledermatoskopi, RCC Stockholm.

”Det är ett kul arbetssätt! Ju tidigare vi hittar cancer, desto bättre prognos har patienten. Så det känns väldigt konkret och meningsfullt att jobba så här”

Fedra Amorim, distriktsläkare, S:t Eriks vårdcentral, Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nr 2 2020.

Integrering i TakeCare våren 2021

För att underlätta breddinförandet har kunskapsteam CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum fått i
uppdrag av RCC Stockholm Gotland att utveckla en webbutbildning och den lanserades den 10 maj 2021, ”Digitalt ”körkort” för bedömning av hudförändringar”.

Våren 2021 genomfördes även integrering till journalsystemet TakeCare i Region Stockholm, vilket möjliggör breddinförandet för samtliga 220 vårdcentraler.

”Dermicus lösning för tidig diagnos av hudförändringar är implementerad i Region Stockholm. Lösningen bygger på en integration mot huvudjournalsystemet TakeCare via att en särskild remiss har skapats.

Samarbetet mellan IT, förvaltningar, medicinsk profession och Gnosco har fungerat mycket bra i positiv och lösningsorienterad anda. Gemensamt levererade vi lösningen på tid med kvalitet. Vi går nu gemensamt vidare med att starta upp alla cirka 220 vårdcentraler i regionen.”

Peter Öberg, förvaltningsobjektssägare Region Stockholm.

I mitten av maj 2021 började 60 vårdcentraler i Stockholm att använda den nya tekniken med teledermatoskopi för att bedöma misstänkta fall av malignt melanom.

”Vi har från de första 60 vårdcentralerna redan fått in över 1 000 fall där färre än 150 har bedömts som misstänkta maligniteter eller behövt fortsatt utredning. Det betyder att fler än 800 fall har kunnat frikännas, patienter som annars hade behövt vänta på bedömning eller opererats i onödan”

Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin och projektledare för utbildningssatsningen i projektet på Akademiskt primärvårdscentrum. Nu införs dermatoskopi på distans, Evidens nr 2, 28 september 2021.

I oktober 2021 påbörjades breddinförandet av teledermatoskopi inom primärvården i Region Stockholm med målet att alla ska vara anslutna under 2022.

Del i utveckling av vårdprocessen för hudcancer

Syftet med breddinförandet är att underlätta kommunikationen i vårdkedjan och möjliggöra snabb och säker diagnosticering och därmed behandling i tid av hudsjukdomar.

I bakgrunden till tilldelningsbeslutet avseende upphandling av IT-stöd för teledermatoskopi, som fattades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, den 2 november 2020 framgår att:

”Breddinförande av teledermatoskopi är en del av utvecklingen av vårdprocessen för hudcancer och innebär att regionen kan erbjuda en bättre vård till en lägre kostnad samt ökad trygghet och tillgänglighet för patienterna. En förutsättning för arbetssättet är tillgång till adekvat IT-stöd.

Kravspecifikation

I upphandlingsdokumentet ”Leverans av Teledermatoskopisystem, Region Stockholm, 2020-09-12” framgår att målet med upphandlingen är ett standardiserat, heltäckande verksamhetssystem som är användarvänligt och funktionellt och som tillgodoser Region Stockholms behov av nytt digitalt IT‐stöd för vårdprocessen för teledermatoskopi.

”Systemet ska kunna integreras med andra system som används hos regionen som är nödvändiga för att kunna utföra regionens uppdrag”

 

Mer i ämnet

Mer om upphandlingen, mål, omfattning och kravspecifikation där teledermatoskopisystemet beskrivs vidare mer i detalj (bilaga 2), se Leverans av Teledermatoskopisystem, 2020-09-12, Region Stockholm, diarie-/referensnummer HSN 2020-116.

I detta utdrag av upphandlingsunderlaget beskrivs processen och hur Region Stockholm gjort för att upphandla och breddinföra teledermatoskopi.

Här har vi även samlat mer bakgrund med tips, råd och riktlinjer för implementering, utveckling och breddinförande av teledermatoskopi.

 

 

”Vi är alltid två hudspecialister som tittar på bilderna. Sedan skickar vi ett svar där vi beskriver vad vi ser, vad det är för diagnos, eventuell differentialdiagnos och ger en rekommendation om vad som ska göras. Läkare på vårdcentraler som börjar använda tekniken blir snabbt bättre på att hitta hudcancer och även skickligare att sålla bort åldersvårtor och andra godartade hudförändringar.”

Jan Lapins, överläkare och docent i dermatologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Teledermatoskopi ger snabbt svar vid misstänkt cancer, Evidens nr 2 2020.