Dermicus Wound – nära vård i hemmet för äldre

Nära vård i hemmet för äldre

15 april 2021

I en nyligen publicerad inspirationsskrift om omställningen till nära vård i hemmet för äldre från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lyfts det kliniska beslutsstödet Dermicus Wound och samarbetet med RiksSår inom svårläkta sår upp som lärande exempel.

Skriften från SKR, med ett förord av Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, vänder sig till verksamma inom vård och omsorg i syfte att ge ökad kunskap och engagemang för den fortsatta utvecklingen av vård och omsorg i hemmet. Den tar upp ett flertal exempel på där det fungerar väl och går i linje med den pågående omställningen mot en nära vård där patienten är medskapare.

Omställningen mot en nära vård handlar om att utveckla och förbättra vården och omsorgen för äldre personer i hemmet. Digitala konsultationer för vårdens medarbetare kan möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt då medarbetare som har geografiska avstånd mellan varandra lättare kan konsultera varandra. Digitala konsultationer kan ske till exempel via videosamtal och även via plattformar där motparten kan återkoppla asynkront på förfrågningar när det passar individen.

Dermicus Wound som inspirerande exempel

I kapitel 9. Digital konsultation, sidorna 55 till 58 lyfts Dermicus Wound och samarbetet med RiksSår inom svårläkta sår upp som lärande exempel. Här beskrivs de projekt som genomförts tillsammans med en rad olika vårdgivare anslutna till kvalitetsregistret RiksSår för att utveckla och utvärdera Dermicus som ett kliniskt beslutsstöd för svårläkta sår. Bland annat detta kapitel upp vikten av stöd för behandling av svårläkta sår, behovet av ett nationellt dialog- och kunskapsstöd, och resultat som kortare sårläkningstider och kontinuerligt lärande i vardagen.

Källa: Nyhet av SKR den 8 april 2021: Nära vård i hemmet för äldre.

Hela publikationen i pdf format: ”Nära vård i hemmet för äldre – inspiration för dig som arbetar inom vård och omsorg”Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård, Avdelningen för vård och omsorg, 2021-03-02, ISBN: 978-91-7585-918-7, SKR.